EEN STERK EUROPA

10.000 Europese grenswachten in 2022

"Wij beschermen onze grens en maken een einde aan illegale immigratie met 10.000 nieuwe Frontex-functionarissen in 2022." Meer bekijken
Wij beschermen de buitengrenzen van Europa. Tegen 2022 zullen we de Europese grens- en kustwacht uitrusten met ten minste 10.000 nieuwe functionarissen en de nieuwste technologie zoals drones, met een rechtstreeks recht op interventie langs onze gemeenschappelijke buitengrenzen. Alleen samen kunnen we definitief een einde maken aan de cynische handel van smokkelaars en mensenhandelaren, illegale migratie bestrijden en de mensen in nood helpen.

Europese FBI ter bestrijding van terrorisme en georganiseerde misdaad

"Wij zullen een Europese FBI in het leven roepen ter bestrijding van terrorisme en georganiseerde misdaad." Meer bekijken
Door het aantal medewerkers van Europol te verdubbelen en van deze dienst een Europese FBI te maken, waar gezamenlijke onderzoeksteams alle informatie over misdadigers en geradicaliseerde personen combineren, stellen we onze nationale politiediensten in staat terroristen op te pakken voordat ze een eerste aanslag op onze burgers kunnen plegen en de bestrijding van georganiseerde misdaad te intensiveren. Meer bekijken

De toetredingsonderhandelingen met Turkije stoppen

"Wij zullen de toetredingsonderhandelingen met Turkije stoppen." Meer bekijken
Wij zullen de onderhandelingen met Turkije over toetreding stopzetten. Europa en Turkije moeten zich richten op partnerschap en samenwerking op concrete gebieden (de nauwe economische samenwerking en de vluchtelingendeal tussen de EU en Turkije zijn succesvolle voorbeelden), maar Turkije drijft steeds verder af van de Europese waarden. Het lidmaatschap van de EU is daarom geen optie voor Turkije en de onderhandelingen moeten worden stopgezet.

Een nieuw rechtsstaatmechanisme

"Wij zullen onze democratie, onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en persvrijheid in Europa beschermen door een nieuw rechtsstaatmechanisme in te stellen." Meer bekijken
Wij laten onze fundamentele democratische beginselen door niemand ondermijnen. Door de instelling van een nieuw rechtsstaatmechanisme nemen we concrete maatregelen met een doeltreffend instrument ter bescherming van onze rechtsstaat. Alleen een transparant, onafhankelijk orgaan dat wordt beschermd tegen politieke druk en alle lidstaten gelijk beoordeelt, kan ervoor zorgen dat de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, de persvrijheid en de strijd tegen corruptie in onze Unie worden geëerbiedigd.

EEN SLIM EUROPA

Een Europees masterplan tegen kanker

"Wij zullen een Europees masterplan lanceren om onze krachten te bundelen in de strijd tegen kanker." Downloaden Meer bekijken
Meer dan 40% van alle Europeanen zal in zijn/haar leven met kanker worden geconfronteerd. Door al onze talenten, kennis en middelen samen te voegen, kunnen we echt onze krachten bundelen in de strijd tegen kanker en een Europees masterplan lanceren tegen deze dodelijke ziekte. We willen iets doen aan wat voor onze burgers echt belangrijk is, wat een verschil maakt in hun leven. Door ons te verenigen, kunnen we duizenden Europeanen redden. Meer bekijken

Slimme woningen voor ouderen

"Wij zullen ervoor zorgen dat ouderen in hun huis kunnen blijven wonen dankzij slimme woningen." Meer bekijken
Veel mensen in Europa moeten als ze oud worden hun huis verlaten en naar een bejaardentehuis verhuizen. Als we al onze inspanningen bundelen, kunnen we slimme woningen ontwikkelen waar ouderen onafhankelijk en dicht bij hun familie kunnen blijven wonen.

Vijf miljoen nieuwe banen voor onze jongeren

"Wij zullen een Europa creëren waar niemand om economische redenen zijn thuis hoeft te verlaten." Meer bekijken
Ons doel is om de komende jaren vijf miljoen nieuwe banen te scheppen in Europa. Alle Europeanen verdienen een kans, vooral onze jongeren. We willen nieuwe banen creëren om de braindrain te stoppen door in het enorme Europese potentieel te investeren aan de hand van een strategie die is gebaseerd op vier pijlers: handel, infrastructuur, innovatie en onze sociale markteconomie. Meer bekijken

Duizend verouderde regelingen schrappen

"Wij zullen Europa weer dichter bij de mensen brengen door meer dan duizend verouderde regelingen te schrappen en het aantal ambtenaren voor de huidige taken van de Europese Unie te verminderen." Meer bekijken
Om de bureaucratische last in Europa te verlichten, zullen we verouderde, onnodige wetgeving afschaffen en waar nodig het aantal ambtenaren in EU-instellingen voor de huidige taken van de Europese Unie terugbrengen. We gaan het systeem efficiënter maken, zodat het toegankelijker en vriendelijker wordt voor de burgers.

EN EEN VRIENDELIJK EUROPA

Digitaliseringsfonds voor fabrieksarbeiders

"Wij zullen een digitaliseringsfonds opbouwen voor getroffen arbeidskrachten, dat gedeeltelijk wordt gefinancierd door een digitale eerlijke belasting om ervoor te zorgen dat ook internetgiganten bijdragen aan onze maatschappij." Meer bekijken
Door de oprichting van een digitaliseringsfonds scharen we ons achter onze arbeidskrachten om ervoor te zorgen dat niemand achterblijft wanneer zich digitale verstoringen voordoen op de arbeidsmarkt. Markten zijn van essentieel belang, maar wij geloven ook in de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven. Door de invoering van een digitale eerlijke belasting, waarmee dit nieuwe fonds gedeeltelijk zal worden gefinancierd, zorgen we ervoor dat de internetgiganten van vandaag, die profiteren van onze markt, ook een eerlijk aandeel betalen en bijdragen aan onze maatschappij.

Nieuwbouwleningen voor jonge gezinnen

"Wij zullen nieuwbouwleningen invoeren om jonge gezinnen in staat te stellen hun eigen huis te bouwen." Meer bekijken
Veel mensen in Europa hebben te kampen met hoge huren. Met de invoering van door de Europese Investeringsbank gefinancierde nieuwbouwleningen zorgen we ervoor dat jonge gezinnen niet meer in hun kinderkamer in de overvolle flat van hun ouders hoeven te wonen, maar een eigen woning kunnen bezitten.

Wereldwijd verbod op kinderarbeid

"Wij dwingen een wereldwijd verbod op kinderarbeid af." Meer bekijken
Wij willen onze waarden behouden en zorgen dat de EU een voorbeeldfunctie voor de wereld heeft: als Europa het niet doet, wie kan dan de rechten van kinderen in de wereld beschermen? We zullen ervoor zorgen dat in al onze eerlijke handelsovereenkomsten een verbod op kinderarbeid wordt opgenomen en we zullen dit afdwingen. Niemand mag de onschuld van kinderen uitbuiten om winst te maken.

Ambitieuze strijd tegen klimaatverandering en wereldwijd verbod op wegwerpplastic

"Wij passen de mondiale klimaatakkoorden resoluut toe en strijden voor een mondiaal verdrag voor een verbod op wegwerpplastic, om te voorkomen dat onze planeet de grootste vuilstortplaats in het universum wordt." Meer bekijken
De klimaatverandering vormt een bedreiging voor het voortbestaan van de mensheid en de toekomst van onze kinderen. Daarom blijven we ons aan de overeenkomsten van Parijs en Katowice houden en bouwen we voort op deze ambitie. Door gezamenlijk te investeren in de ontwikkeling van emissiearme vliegtuigen kunnen we voor een revolutie zorgen in het luchtvervoer en vooroplopen op het gebied van milieutechnologieën. We staan niet toe dat onze planeet in de grootste vuilstortplaats in het universum verandert: als pioniers op het gebied van schone technologieën zullen we aandringen op een mondiaal verdrag voor een verbod op wegwerpplastic.